Знак на климатици LG Климатик LG

Климатици и околна среда

Енергия от климатициВисокоефективните климатици са най-ефективния начин за запазване на околната среда в днешния свят, защото дори и енергията, която използват може да бъде добита от възобновяеми източници. Политиката на Европейските и друте развити държави е да запазят, защитят и подобрят качествата на околната среда, защита на човешкото здраве и да използват природните ресурси благоразумно и рационално. Водейки се от тези принципи и осъзнавайки че заместването на алтернативните начини за отопление с климатици, правителствата дори стимулират подмяната чрез различни програми.

Нещо повече, използвайки технологиите до които са достигнали производители на климатици, освен за отопление те могат да бъдат използвани и за подгряване на топла вода, което също е една много сериозна област за спестяване на енергия.

Термопомпа и околна среда

Използването на термопомпа нанася много по-малко щети на околната среда, тъй като по голяма част от енергията се взима от външния въздух. По този начин се намалява изгарянето на природни изкопаеми, което е един от най-големите фактори за глобалното затопляне.

Предимството на този тип инсталация ниските разходи за отопление и топла вода и възможността за използването и заедно със съществуващи слънчеви колектори, като в същото време има възможност за охлаждае през горещите летни дни подобно на използването на климатици.